Resources

Daily Verses

The Diamond Cutter Sutra

Fukan-zazengi (The Universal Way of Zen)–Dogen Zen

Gabyo (Painting of a Rice Cake)—Dogen Zenji

Genjokoan (Actualizing the Fundamental Point)–Dogen Zenji

Morning Chant Sheet (Eng) (Heart Sutra, Sho Sai Myo Kichijo Dharani, Enmei Jukku Kannon Gyo)

Morning Chant Sheet (Japanese Version)

Shodoka (The Song of Enlightenment)

Song of the Jewel Mirror of Awareness––Dongshan

Tenzo Kyokun: Instructions for the Tenzo––Dogen Zenji

Uji (The Time-Being)–Dogen Zenji