Resources

Gabyo (Painting of a Rice Cake)—Dogen Zenji

Fukan-zazengi (The Universal Way of Zen)–Dogen Zenji

Uji (The Time-Being)–Dogen Zenji

Genjokoan (Actualizing the Fundamental Point)–Dogen Zenji

The Diamond Cutter Sutra

Song of the Jewel Mirror of Awareness––Dongshan

Tenzo Kyokun: Instructions for the Tenzo––Dogen Zenji

Morning Chant Sheet (Eng) (Heart Sutra, Sho Sai Myo Kichijo Dharani, Enmei Jukku Kannon Gyo)

Morning Chant Sheet (Japanese Version)

Daily Verses